Behalve de eredienst heeft ze ook een boodschap voor de wereld. Daarom mag de Kerk niet in zichzelf opgesloten raken. Ze staat in dienst van de wereld. Dat aspect noemen we diaconie.

Wat is diaconie?
Het van oorsprong Griekse woord diaconie betekent: zorg, hulp, dienst. Het woord diaconie heeft echter ook de betekenis van bemiddelen, verbindingen leggen. Diaconie beoefenen kan dus betekenen: jezelf dienstbaar opstellen ten aanzien van mensen in nood. Maar het kan ook betekenen: contacten leggen met bijvoorbeeld instanties, bemiddelen tussen mensen.

Ziekenbezoek en ouderenzorg
Deze dienstbaarheid richt zich allereerst op de mensen die aandacht en steun nodig hebben in onze naaste omgeving.
Zoals de zieken en de ouderen in onze Schoorlse gemeenschap. Er is een bezoekersgroep die oudere parochianen regelmatig bezoeken

Missie
De R.K. Kerk is een wereldkerk. Tegelijkertijd hebben we de opdracht alle volkeren de Blijde Boodschap te brengen en alle mensen te dopen in Gods Naam. Vanouds heette dat de Missie. Nu gaat er nog jaarlijks vele miljoenen guldens vanuit Nederland naar de kerken in de ontwikkelingslanden. De parochie drraagt daar aan bij door de deurcollectes voor de bijzondere doelen.

Solidariteit / PCI
Al eeuwenlang bestond er een R.K. Armenbestuur dat in schrijnende gevallen financiële ondersteuning verleende. Door een naamsverandering heet het nu de Parochiële Caritas Instelling (PCI). Een eigen bestuur heeft de zorg voor noodhulp. Hoe en wat, uiteindelijk kan iedereen een beroep doen op onze PCI.

PCI (Parochiële Caritas Instelling): Helpen als de nood hoog is! pci@parochieschoorl.nl

De Parochiële Caritas Instelling heeft als hoofdtaken om de caritas (christelijke liefde) een herkenbare plaats te bieden binnen de parochiegemeenschap en daarvoor een werkzaam instrument te zijn. Het vanuit Christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.

De PCI probeert de diaconale betrokkenheid in onze gemeenschap te bevorderen. De PCI biedt ondersteuning van: de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting
mensen die in nood verkeren, dak- en thuislozen, het bezoeken van zieken, eenzamen en gevangenen, het werk voor vluchtelingen en de zorg voor verslaafden

Zoekt u ons?………Wij zijn er voor u!

Kent u iemand in uw omgeving die tussen de wal en het schip geraakt is?
Kent u iemand die de weg kwijt geraakt is naar de hulpverlenende instanties?
Kent u iemand die financieel in de knel zit?
Heeft u misschien zelf te maken met bovenstaande problemen?

De PCI kan misschien wel hulp bieden!

In gevallen van noodzakelijke materiële ondersteuning of advies daarover, kunt u contact opnemen met de PCI van onze parochie:
parochiesecretariaat t.a.v. PCI (Heereweg 173, 1871 EE Schoorl).

Wilt U de PCI financieel ondersteunen? De PCI verwerft inkomsten uit collecten en particuliere giften.
U kunt uw bijdrage storten op bankrekening nr. 1469.01.789. 

pci@parochieschoorl.nl