De Parochiële Caritas Instelling (pci@parochieschoorl.nl)
Al eeuwenlang bestond er een R.K. Armenbestuur dat in schrijnende gevallen financiële ondersteuning verleende. Door een naamsverandering heet het nu de Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.). Er wordt niet zo vaak meer een beroep op deze instelling gemaakt omdat er een uitgebreide sociale wetgeving bestaat. Helaas blijkt toch nog dat die regelgeving niet altijd toereikend is.

PCI (Parochiële Caritas Instelling): Helpen als de nood hoog is!

Wat is de PCI?
De Parochiële Caritas Instelling heeft als hoofdtaken om de caritas (christelijke liefde) een herkenbare plaats te bieden binnen de parochiegemeenschap en daarvoor een werkzaam instrument te zijn.

Wat is de doelstelling van de PCI?
Het vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.

Wat doet de PCI?
Het bevorderen van de diaconale betrokkenheid in onze gemeenschap.

De PCI biedt ondersteuning aan:
de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting
mensen die in nood verkeren
dak- en thuislozen
het bezoeken van zieken, eenzamen en gevangenen
het werk voor vluchtelingen
de zorg voor verslaafden

Zoekt u ons?………Wij zijn er voor u!
Kent u iemand in uw omgeving die tussen de wal en het schip geraakt is?
Kent u iemand die de weg kwijt geraakt is naar de hulpverlenende instanties?
Kent u iemand die financieel in de knel zit?
Heeft u misschien zelf te maken met bovenstaande problemen?

De PCI kan misschien wel hulp bieden!
In gevallen van noodzakelijke materiële ondersteuning of advies daarover, kunt u contact opnemen met de P.C.I. Postadres: Pastoraal Centrum, Heereweg 171, 1871 EE, Schoorl of met één van de bestuursleden.
Mailen kan ook: pci@parochieschoorl.nl

Wilt U de PCI financieel ondersteunen?
De PCI verwerft inkomsten uit collecten en particuliere giften.
U kunt uw bijdrage storten op bankrekening nr. NL60 RABO 0146 901 789.