Aangescherpte maatregelen i.v.m Corona-virus

Geachte parochianen,

De Nederlandse bisschoppen hebben de maatregelen die zij vorige week hebben afgekondigd vanwege de verspreiding van het coronavirus verder aangescherpt.
De belangrijkste maatregelen zijn als volgt:

Er vinden tot 31 maart geen vieringen plaats op zaterdagavond en zondag.
Ook de weekvieringen komen vanaf heden te vervallen.

Vieringen in kleine kring – zoals doopsels of uitvaarten – zijn slechts dan mogelijk als strikte instructies worden nagevolgd. Doopsels en uitvaarten moeten sober zijn, en mensen mogen niet dicht bij elkaar zitten.

Vormselvieringen en presentatievieringen voor eerste communicanten worden afgelast.

Verder vinden er ook geen catechetische bijeenkomsten (vormselgroepen of voorbereiding eerste communie) meer plaats. Dit betekent dus ook dat het Vormseltraject dat op 19 maart van start zou gaan geen doorgang vindt.

Koffiedrinken na de viering en koorrepetities zullen eveneens tot 31 maart niet doorgaan.

De bis­schop­pen wijzen op de moge­lijk­heid om thuis op zon­dag de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucha­ris­tie­vie­ring uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

Ten slotte vragen de bis­schop­pen de pa­ro­chie, hun pas­to­rale kader en de gelo­vi­gen om onderstaand gebed te bid­den:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroos­ting in ziekte en lij­den.

Wees ons, uw volk, nabij en gena­dig
nu wij allen de gevolgen onder­vin­den
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bid­den voor hen om hoop en gene­zing.

Wij bid­den voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overle­den, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bid­den voor allen die werk­zaam zijn
in de ge­zond­heids­zorg en het open­baar bestuur,
dat zij uw nabij­heid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samen­le­ving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwets­baar­heid van ons
bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen over­ge­ven
aan uw va­der­lijke voor­zienig­heid.

Door Christus onze Heer. Amen.

 

Wij blijven in kleine kring – of privé – de mis vieren en bidden om kracht in deze moeilijke tijd. Wij hopen dat u zich ook in gebed wilt verenigen met ons.

 

In Christus,

de pastores van de Dominicus-, Petrus- en Paulus-, Joannes de Doper-, en St. Michaelparochies:

Pastoor-deken Franklin Brigitha,   Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten, Kapelaan Antonio Tocco.