Sacrament van het Doopsel
Het Sacrament van het Doopsel zet de weg open naar het Eeuwig Leven. Het heilig Doopsel maakt het verder mogelijk de zes andere sacramenten van de Kerk te ontvangen. Daarbij wordt de gedoopte ook lid van de Rooms-Katholieke Kerk.

In het algemeen worden pasgeboren baby’s na enkele weken gedoopt, maar ook volwassenen kunnen vragen om gedoopt te worden. De bediening van het heilig Doopsel kan zowel binnen een Eucharistieviering plaatsvinden, als ook in een aparte doopviering.

Wanneer doopvieringen in onze parochie
Doopvieringen worden in overleg tussen pastoor en de ouders vastgesteld (datum en tijdstip).

Voorbereidingsbijeenkomsten voor ouders (en peetouders)
Ter voorbereiding op de toediening van het Sacrament van het heilig Doopsel is er een verplichte cursus voor de ouders van de (pasgeboren) dopeling (ook als sprake is van een tweede kindje). Uiteraard zijn ook de aanstaande peetouders van harte welkom.

Peetouders
Peetouders hebben de taak de ouders van de dopeling bij te staan bij het geloofsonderricht en de Christelijke opvoeding van de dopeling. Bij een man spreekt men wel van de ‘peter’; bij een vrouw van een ‘meter’. Bij een heilig Doopsel moet minimaal 1 peter of meter aanwezig zijn, die a. minimaal 16 jaar oud is, b. niet een van de ouders van de dopeling is, c. in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk gedoopt is en d. ook het Sacrament van het heilig Vormsel heeft ontvangen. Als sprake is van twee peetouders dan betreft dit altijd een peter èn een meter (en niet twee ‘peters’ of twee ‘meters’). Een niet-katholieke (maar wel gedoopte) peetouder is mogelijk en treedt op als doop­ge­tuige (naast een peter of een meter). Neem bij vragen e.d. snel contact op met de pastoor.

Meer informatie en/of aanmelding
Wilt u uw (pasgeboren) kind laten dopen? Neem contact op met het parochie secretariaat.

Volwassenencatechese
Mensen worden op verschillende momenten in hun leven op het pad van geloof gezet. Soms gebeurt dit op latere leeftijd. Speciaal voor deze mensen wordt een aparte catechesecursus georganiseerd. De persoon die te kennen heeft gegeven dat hij tot de Kerk wil overgaan wordt in de doopcatechese ‘geloofsleerling’ genoemd.