Achter de parochiekerk aan de Heereweg 171 te Schoorl ligt het kerkhof van de parochie. Dit wordt beheerd door het parochiebestuur.

Hieronder staat beknopte informatie over ons kerkhof. Wilt u het volledige reglement lezen, klik dan hiernaast op de knop Reglement

Wie kunnen begraven worden

Het kerkhof is bestemd voor het begraven van parochianen, maar ook oud-parochianen die vanuit onze parochie verhuisd zijn naar een zorginstelling in een andere plaats kunnen hier begraven worden.

Voor elke begraving is toestemming van het parochiebestuur nodig.

(voor details zie artikel 9 van het volledige reglement)

Soorten graven

Familie graven:
Deze zijn bestemd voor het begraven van een of meer overledenen of hun asbussen. In een familiegraf kunnen later familieleden worden bijgezet.
Het gebruiksrecht wordt voor 20 jaar verleend aan één rechthebbende. Deze termijn kan worden verlengd met telkens 10 jaar.

Algemene graven:
Deze zijn bestemd voor het begraven van meer overledenen die geen familie van elkaar hoeven te zijn. Een algemeen graf wordt 10 jaar in stand gehouden. Verlenging is niet mogelijk.
Voor algemene graven worden alleen begraafkosten en kosten voor algemeen onderhoud van de begraafplaats berekend.
Op ons kerkhof zijn geen algemene urnengraven.

Kindergraven:
Op een deel van de begraafplaats kunnen kinderen begraven worden die bij overlijden niet ouder waren dan 12 jaar. Bijzetting is niet toegestaan, ook niet van asbussen of urnen.
Het gebruiksrecht geldt ook hier voor 20 jaar en kan telkens met 10 jaar worden verlengd.

Tuingraven:
Gesitueerd  aan de linkerkant bij het opgaan vanuit de kerk gezien naar het kerkhof direct achter de haag tot aan het bankje bij het rode mijnsteenpad.
In een tuingraf kan de as van een overledene na crematie in een strooizak of los worden bijgezet. Dit kan zowel een open- of gesloten bijzetting zijn. Een open bijzetting in een koker en een gesloten bijzetting in de open grond tussen de planten. Na verloop van tijd zal de strooizak vergaan en de as volledig worden opgenomen in de aarde.
Voor het onderhoud van een tuingraf  wordt hetzelfde bedrag in rekening gebracht als bij overige soort graven. De onderhoudskosten van een tuingraf voor een termijn van 5 jaar

Reserveren

Het is beperkt mogelijk bij leven al een graf (voor twee personen) te reserveren. Een reservering is mogelijk voor maximaal 20 jaar. Verlenging is mogelijk met 10 jaar. Voor een reservering moeten grafrechten tegen het normale tarief worden betaald. Wanneer een overledene in een gereserveerd graf wordt begraven of bijgezet, worden nog begraafkosten in rekening gebracht.

Tarieven

De tarieven worden jaarlijks door het parochiebestuur vastgesteld. We werken met een totaal tarief. Dit is samengesteld uit grafrecht, algemeen onderhoud van het kerkhof en het stellen van het graf na verzakken.

Normaal onderhoud van het graf (o.a. schoonhouden, beplanting bijhouden e.d.) moet door de rechthebbende gebeuren.

Een eigen graf wordt nooit eigendom. Men krijgt alleen het recht om daarin een of twee overledenen te begraven. Dit recht geldt voor twintig jaren.

Voor bijzetting in de eerste tien jaren worden niet opnieuw grafrechten berekend; voor bijzetting na tien jaren worden de grafrechten verlengd met tien jaren en wordt een bedrag in rekening gebracht voor de jaren waarvoor dan nog niet betaald is.

Wanneer de vermelde termijnen om zijn, komt het graf weer ter beschikking van de parochie. Het parochiebestuur informeert de rechthebbende uiterlijk een jaar voor het aflopen van de termijn waarvoor grafrechten zijn verleend en deelt de voorwaarden voor verlenging met 10 jaar daarbij mee.

Na afloop van de termijnen is het parochiebestuur bevoegd het graf te doen ruimen, de gedenktekenen en versieringen te verwijderen en daarover te beschikken.

Ten aanzien van de algemene graven zal het bestuur zich wat de ruiming betreft houden aan de bij de wet gestelde ruimingstermijn van 10 jaar.

Bij verhuizing van de rechthebbende is deze verplicht het nieuwe adres door te geven aan het parochiebestuur.

Grafmonumenten

Op de graven kan een gedenkteken of versiering worden aangebracht. Hiervoor is vooraf goedkeuring van het parochiebestuur nodig. Dit kan een gedenkteken of versiering welke het niet passend acht weigeren. Grote struiken en het aanleggen van grafkelders zijn niet toegestaan. Het bestuur kan een gedenkteken of versiering welke in staat van verval is geraakt, na kennisgeving verwijderen. Voor reparaties en onderhoud aan gedenktekenen of versieringen moeten degenen die deze geplaatst hebben of hun rechthebbenden zelf zorgen.

Het parochiebestuur heeft voorschriften vastgesteld voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen. Beplanting en staande graftekens mogen niet hoger zijn dan 1 meter. Liggende graftekens mogen maximaal 190 x 80 cm (afhankelijk van de plaats op het kerkhof) zijn. Graftekens moeten worden gemaakt van weerbestendige natuursteen.

Op de algemene graven kunnen twee graftekens geplaatst worden. Zij mogen elk de helft van het grafoppervlak in beslag nemen van achteren af te beginnen.

Het parochiebestuur beslist over afwijkende modellen en materialen.

De volledige voorschriften zijn te verkrijgen bij het pastoraal centrum en te raadplegen op onze website.

Administratie

Het bestuur houdt een register van de graven bij. Hierin worden de reserveringen en de begravingen aangetekend.

Sluiting

Het bestuur behoudt zich het recht voor de begraafplaats voor begravingen en voor het bewaren van asbussen te sluiten of gesloten te doen verklaren.

Uitsluitend de betalingen voor begravingen, waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden daarna door het bestuur aan rechthebbende terugbetaald. Het bestuur is niet aansprakelijk voor opgravings- en overplaatsingskosten van resten en/of graftekens naar een andere begraafplaats.

Ten slotte

Voor het kerkhof gelden de bepalingen van de Wet op de Lijkbezorging en aanverwante regelingen, alsmede het reglement voor het beheer van de begraafplaats van de R.K. parochie H. Joannes de Doper te Schoorl.

Deze beknopte informatie wordt geacht daarmee niet strijdg te zijn.

In gevallen waarin deze niet voorzien. beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld te Schoorl, op 14 september 2010, in de vergadering van het parochiebestuur.